Inleiding

In de financiële verordening is bepaald dat het college de raad door middel van ten minste één tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de lopende begroting. Over de frequentie van de overige informatievoorziening wordt in de toelichting op artikel 5 van de financiële verordening aangegeven dat dit in overleg met de auditcommissie vorm zal worden gegeven.
We hebben afgesproken dat u in 2018 één tussentijdse rapportage krijgt aangeboden. De structurele mutaties uit deze rapportage zullen verwerkt worden in de begroting 2019.

De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2018.

Leeswijzer:

In het hoofdstuk Financiën bevindt zich:

In de Bijlage treft u een overzicht aan van de verstrekkingen in het sociaal domein.

In de programma's wordt gerapporteerd over afwijkingen in de uitvoering van het beleid en over financiële afwijkingen ten opzichte van hetgeen wij hebben aangegeven in de Programmabegroting 2018. Daarbij wordt aangegeven wat de status is qua uitvoering van dit beleid (realisatie) en de financiële kant van de begroting (budget).
Groen betekent 'conform planning verlopen', geel betekent een 'positieve afwijking', rood betekent een 'negatieve afwijking'.

De te rapporteren financiële afwijkingen zijn gelijk of hoger dan € 25.000 ten opzichte van de begroting 2018. Tevens vermelden wij de daarbij behorende mogelijke beheersmaatregelen.

Bijvoorbeeld:

Realisatie

Budget

2.2.1 Veiligheid wegen en fietspaden

hallo

De realisatie verloopt conform planning en er zijn geen afwijkingen te melden qua budget.

3.1.2 Bekendheid recreatief product

hallo

De realisatie verloopt conform planning. Qua budget is echter wel een afwijking te melden.