9. Financiën

9.1 Evenwichtige financiële positie

Realisatie

Budget

9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting

Prijsindexering - € 100.000 voordeel (incidenteel)
In de begroting 2018 hebben we een stelpost voor prijsindexering en areaalvergroting opgenomen. Deze kan via deze rapportage vrijvallen.

Personeelslasten - € 55.000 nadeel (structureel)
Als gevolg van CAO-ontwikkelingen stijgen de loonkosten met € 347.000. Om de overgang naar een nieuw landelijk systeem van functiewaardering goed te kunnen laten verlopen, is een zgn. onderhoudsronde functiewaardering uitgevoerd. Dit leidt tot hogere kosten voor de organisatie van € 93.000 en voor de griffie van € 8.000.
In het raadsvoorstel waarin wij u informeerden over de gevolgen van de meicirculaire (raad 20 juni 2017) hebben wij € 393.000 gereserveerd voor de opvang van loonontwikkelingen. Deze reservering zetten wij nu in om de hiervoor genoemde hogere personeelslasten af te dekken. Per saldo resteert € 55.000 aan hogere personeelslasten.


Privacy - budgettair neutraal
Op 25 mei 2018 is de AVG volledig in werking getreden. Om de bewustwording rondom privacy te vergroten en tevens te borgen is een interactief programma ontwikkeld dat aan alle medewerkers wordt aangeboden. Om de bewustwording goed te borgen wordt dit programma gedurende 3 jaar aangeboden. De totale kosten zijnde € 22.000 zullen worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve "Bedrijfsvoering".

Informatievoorziening -  budgettair neutraal (incidenteel)
De digitale agenda 2020 (voorheen INUP/GDI) volgen wij in Lingewaard op de voet. Wanneer er landelijk zaken ter beschikking komen sluiten wij daar als Lingewaard op aan. In 2018 moeten er voor de BGT nog zaken worden aangescherpt en tevens gaan we dit jaar over tot de aanschaf van e-facturatie.
Deze kosten ad. € 28.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve “Uitvoering nationaal uitvoeringsplan”.

De digitalisering van de archieven is in volle gang. Voor 2018 verwachten we een bedrag nodig te hebben van € 110.000.
Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve "Digitaliseren documenten en archieven”.

Meicirculaire 2018 - € 388.000 voordeel (incidenteel)
Ten opzichte van de laatst verwerkte circulaire (september 2017) zijn er de volgende wijzigingen die een positief effect hebben op begrotingssaldo 2018.
Hogere uitkering Gemeentefonds € 1.474.000 als gevolg van accresontwikkeling, vervallen voorschotregeling BTW-compensatiefonds, loon- en prijscompensatie en geactualiseerde prognoses van o.a. aantallen inwoners, leerlingen, uitkeringsontvangers, woningen en WOZ-waarden. Daarnaast ontvangen we in deze circulaire extra middelen zoals hieronder is aangegeven.

Uitkeringen meicirculaire “nieuwe” decentralisatiebudgetten
- Jeugd € 277.000 voordeel
- Participatie € 221.000 voordeel
- Wmo begeleiding € 153.000 voordeel
TOTAAL € 651.000 voordeel

Dit totaalbedrag dient ter dekking van de opgevoerde afwijkingen in dit domein ter grootte van € 826.000. Het saldo ad. € 175.000 zal onttrokken worden aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein, zie ook de toelichtingen in programma 1.

Overige uitkeringen welke we toevoegen/reserveren ten gunste van de budgetten:
- Schulden en armoede € 57.000
- Referendum € 16.000
- Maatschappelijke begeleiding € 5.000
- Wmo huishoudelijke dienst € 97.000
TOTALE RESERVERING € 175.000

Samenvattend:
- Hogere uitkering Gemeentefonds € 1.474.000
AF:
- Inzet voor Sociaal Domein € 651.000
- Reservering budgetten € 175.000
- Nadeel correctie bijzondere bijstand (zie ook 1.2.3) € 160.000
- Overige sept circ 2017 € 100.000
Totaal in te zetten in deze Turap € 388.000 voordeel

hallo

9.1.2 Reserves en voorzieningen

Reservering opbrengst precariobelasting - € 363.300 nadeel structureel (t/m 2021)
Wij hebben met u afgesproken dat de onzekere opbrengst precariobelasting wordt gereserveerd. Tot nu toe deden we dat altijd bij de bestemming van het rekeningresultaat. In de begroting 2018 hebben we dat aangepast. De extra opbrengsten moeten ook aan de bestemmingsreserve precariobelasting worden toegevoegd.

hallo

9.1.3 Schuldratio

In de paragraaf Financiering bij de Begroting 2018 hebben we de verwachting uitgesproken € 13,5 miljoen aan nieuwe leningen te moeten afsluiten in 2018. Op het moment dat deze rapportage wordt opgesteld, hebben we dat echter nog niet hoeven te doen. Herfinanciering van aflossingen is sowieso nodig, zolang er geen andere inkomsten (met name uit grondverkopen) zijn. Financiering van grote investeringen is mede afhankelijk van het tempo waarin deze investeringen worden uitgevoerd.

hallo

9.2 Lokale heffingen

Realisatie

Budget

9.2.1 Heffingen, rechten en leges

Waardering Onroerende Zaken - 243.000 nadeel (€ 100.000 incidenteel, € 142.500 structureel)
De kwaliteit van de taxaties van de WOZ-objecten kan beter. Hierdoor is extra budget nodig om de taxaties (die afgelopen jaren door eigen taxateurs van de gemeente Arnhem zijn uitgevoerd) op het vereiste niveau te brengen.
In 2018 is € 243.000 extra nodig voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
•   Per 1 juli zijn er zo’n 460 bezwaren ingediend tegen de WOZ_beschikking, waarvan 70 afgehandeld zijn. Om alle bezwaren tijdig te kunnen afhandelen is de inzet van een extra taxateur nodig.
•   Het proces van de bezwaarafhandeling gaan we op dezelfde wijze inrichten als voor Overbetuwe.  We hopen door te investeren aan de voorkant, door een extra kwaliteitscontrolestap voor verzending, beroepen te voorkomen. Om hier tijd voor vrij te maken bij de eigen medewerkers moet de permanente marktanalyse worden uitbesteed.
•   De agrarisch objecten moeten opnieuw geïnventariseerd worden. Hier is inmiddels mee gestart.
•   Daarnaast hebben we ondersteuning nodig voor het plan en de inrichting van de jaarlijkse herwaardering.
Met alle maatregelen die in het kader van de belastingsamenwerking met Overbetuwe worden genomen, verwachten we de dat extra uitvoeringskosten naar de toekomst € 100.000 lager zullen gaan uitvallen. Dit bedrag hopen we nog verder te kunnen verlagen wanneer de belastingsoftware opnieuw wordt aanbesteed.

Belastingen - € 60.000 voordeel (structureel)
De opbrengsten uit aanmaningen en dwangbevelen bedraagt ca. € 60.000. Deze opbrengst werd in het verleden verrekend met de bijdrage voor de samenwerking met gemeente Arnhem en dient nu verwerkt te worden in onze begroting.

Opbrengst Precariobelasting € 363.300 voordeel (structureel (t/m 2021)
De precariobelasting wordt bijgesteld naar de werkelijkheid (totaal € 4.426.000). De huidige raming bedraagt € 4.062.700. Dit betekent een hogere opbrengst van € 363.300. Zie ook prestatiedoel 9.1.2 Reserves en voorzieningen.

hallo

9.2.2 Woonlasten

hallo

9.3 Risico’s

Realisatie

Budget

9.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico’s

hallo

9.3.2 Beheersmaatregelen

hallo

9.3.3 Weerstandsvermogen

hallo