Budgetneutrale wijzigingen

Bijlage: Nog vast te stellen begrotingswijzigingen 2018

Leeswijzer

In een nadere uitwerking in de Financiële verordening gemeente Lingewaard 2018 is bepaald dat in specifieke gevallen aan de raad achteraf goedkeuring gevraagd mag worden voor het aanpassen van programmabudgetten. Het betreft door het college genomen besluiten tot het wijzigen van het begrotingssaldo of –volume per programma en het wijzigen van de inzet van reserves. Met dien verstande dat het alleen budgettair neutrale mutaties betreft.

Hierbij onderscheiden we de volgende categorieën:
1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.
2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.
3. De inzet van bestemmingsreserves voor de dekking van uitgaven.

Begr.

Omschrijving product

Programma

Programma

Programma

Programma

Programma

wijz.

1

4

6

8

9

nr.

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

- = voordeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

+ = nadeel

Categorie 1. Het verschuiven van programmabudgetten naar één of meerdere andere programma's, zonder dat de uitvoering van het oorspronkelijke programma in het geding komt.

36

1.3.2

Werkgelegenheid

-32.114

1.3.2

Werkgelegenheid

-35.386

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

67.500

Voor het acquireren van (oefen)banen wordt een jobhunter ingehuurd. Deze werkt in opdracht van de casemanagers Werk. De jobhunter richt zich op werkzoekenden uit het bijstandbestand van de gemeente Lingewaard. Dekking vanuit de reintegratiebudgetten.

37

1.4.1

Voorzieningen jeugd

35.500

1.2.4

Voorzieningen Wmo

17.800

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

-53.300

Vanwege het wegvallen van werkzaamheden naar het WSP vervalt een volledige functie. Deze vrijgevallen middelen worden vloeien terug naar de oorspronkelijke dekking van het WSP.

52

1.4.1

Voorzieningen jeugd

70.000

1.2.4

Voorzieningen Wmo

54.591

1.2.2

Kwetsbare inwoners

10.000

1.4.1

Voorzieningen jeugd

-125.805

1.2.4

Voorzieningen Wmo

-79.366

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

140.000

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

30.000

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

-99.420

Tijdelijke inhuur projectleiders bij het sociaal domein, voortzetting pilot huisartsen en werkbudget voor mantelzorg/vrijwilligers en ouderenbeleid. Dekking vanuit de nog openstaande innovatiegelden sociaal domein en Centraal P-budget.

64

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

-10.000

1.1.3

Subsidies en accommodaties

10.000

Voetbalvereniging GVA wordt een Open Club. Door het openstellen van de accommodatie, de samenwerking
met andere organisaties en het ontplooien van nieuwe activiteiten draagt GVA bij aan verbetering van de
leefbaarheid, gezondheid, preventie en het sociaal leven in Doornenburg. Met deze bijdrage ondersteunt de gemeente de vernieuwende activiteiten.

73

6.1.1

Duurzaam gedrag

-21.760

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

21.760

Voor de inhuur van een medewerker duurzaamheid worden middelen van het budget duurzaamheid overgebracht naar het budget team RB/inhuur.

39

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

-16.000

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

16.000

Nu de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor Lingewaard gereed is willen we hier ook de vruchten van plukken. Bij de opbouw is al rekening gehouden met de beheerbestanden van de openbare ruimte die worden beheerd in de Beheer Openbare Ruimte (BOR) suite GBI. De BOR bestanden moeten direct en gestructureerd worden gekoppeld en het nieuwe beheer kan vervolgen met behulp van het gestandaardiseerde berichtenverkeer volgens de GeoStUF structuur. Hiermee bereiken we een optimale bedrijfsvoering en realiseren we eenmalige opslag met meervoudig gebruik. De omgevingen moeten met elkaar worden vergeleken, uitvallijsten gemaakt worden en in beide omgevingen moeten aanpassingen worden gedaan.
In deze begrotingswijziging wordt materieel budget overgeheveld worden naar het teambudget.

76

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

-5.500

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

5.500

De groenbeheerkaart is 2008 opgebouwd en geproduceerd met als doel een kleurentekening op schaal 1:1000 te kunnen leveren. Dit doel is behaald maar het bestand bevat onvolkomenheden. Vlakken sluiten niet op elkaar aan, hebben overlap en zijn soms dubbel. Voor het gebruik in het beheerpakket en door het verplichte gebruik van de BGT is het noodzakelijk deze fouten op te lossen. Dit wordt uitgevoerd in de GBI beheeromgeving van de gemeente Lingewaard, gedeeltelijk geautomatiseerd maar een groot gedeelte moet beoordeeld worden. Ontbrekende groenobjecten in de BGT moeten met NGDW worden ingevuld. Voor de werkzaamheden stelt de gemeente Lingewaard een werkomgeving beschikbaar. De financiering hebben we opgedeeld onder de belanghebbenden. De kosten worden gedekt uit materieel budget en p-budgetten.

87

1.4.2

Opleiding en educatie

104.540

1.9.9

Reserves programma 1

-104.540

Het herstel van de schade van de gevelbeplating OBC 't Drieske 4 te Bemmel wordt voor € 104.540 gedekt door beschikking over de bestemmingsreserve onderhoud schoolgebouwen.

88

1.4.2

Opleiding en educatie

4.175

1.9.9

Reserves programma 1

-4.175

Het herstellen van de constructiefout van het noodlokaal van de basisschool de Borgwal.
In 2016 is besloten dat deze kosten ten laste komen van de bestemmingsreserve "Onderhoud schoolgebouwen" .
In 2018 wordt dit geeffectueerd.

Categorie 2. Ontvangen van hogere bijdragen van derden in combinatie met hogere uitgaven waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden.

24

1.2.4

Voorzieningen Wmo

826.382

1.2.4

Voorzieningen Wmo

-826.382

De van het Rijk te ontvangen BUIG middelen zijn naar boven bijgesteld.

63

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

12.480

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

-12.480

Van het UWV zijn uitkeringen ontvangen voor zwangere medewerkers. Deze worden gebruikt voor inhuur van de vervanging.

38

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

24.300

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

-24.300

Een medewerker van het sociaal domein is gedetacheerd. Deze opbrengst wordt weer ingezet om iemand anders in te kunnen zetten.

110

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting / Overhead

99.420

1.9.9

Reserves programma 1

-99.420

Om de continuïteit van werkzaamheden te borgen is als gedeeltelijke dekking voor het tijdelijk verlengen van de aanstelling van 3 projectleiders is in eerste instantie het Centraal P-budget gebruikt. Dit moet echter ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein komen. Dit is echter een raadsbevoegdheid. Daarom wordt via de Turap alsnog dekking gevraagd via de bestemmingsreserve sociaal domein.

Totaal hogere lasten

-174.200

0

-21.760

-21.500

217.460