Mutaties per prestatiedoel

I=Incidenteel

- = Nadeel

S=Structureel

+ = Voordeel

Prog Nr

Prestatie doel

Onderwerpen

I/S

Lasten

Baten

1

1.1.1

Gevolgen overdracht beheer gymzaal

S

-13.200

1

1.1.1

Gevolgen overdracht beheer gymzaal

I

-34.800

1

1.1.2

Verhoging subsidiebedrag bibliotheek

S

-14.000

1

1.1.2

Verhoging waarderingssubsidie ivm geen subsidieplafond

I

-30.000

1

1.1.3

Huurder vertrokken uit dorpshuis Angeren

I

-43.000

1

1.1.3

Bestemmingsreserve vorming sociaal cultureel centra

S

-28.250

1

1.2.4

Wmo Hulp bij huishouden (toelage)

S

-70.000

1

1.9.9

Wmo Hulp bij huishouden (toelage) - Bestemmingsreserve Stimuleren vraag huishoudelijke hulp

I

70.000

1

1.2.4

Wmo hulpmiddelen woningaanpassingen

I

50.000

1

1.2.4

Wmo hulpmiddelen vraag afhankelijk vervoer

S

-229.000

1

1.2.4

Wmo Hulpmiddelen Vervoersvoorziening (routevervoer)

S

144.000

1

1.9.9

Wmo Hulpmiddelen Vervoersvoorziening (routevervoer) - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

I

-144.000

1

1.2.4

Wmo Beschermd wonen Licht verstand beperkten

S

-163.000

1

1.9.9

Wmo Beschermd wonen Licht verstand beperkten - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

S

163.000

1

1.2.4

Begeleiding Wmo individuele voorzieningen

I

-77.000

1

1.9.9

Begeleiding Wmo individuele voorzieningen - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

S

77.000

1

1.2.1

Voordelig resultaat 2017 VGGM (publieke en jeugdgezondheid)

I

133.000

1

1.2.3

Overschot BUIG

I

135.000

1

1.2.3

Uitgaven bijzondere bijstand

S

-90.000

1

1.2.3

Uitgaven bijzondere bijstand

S

160.000

1

1.2.3

Premies collectiviteitsverzekering gestegen

S

-27.000

1

1.3.1

Extra teruggave compensabele btw re-integratie

I

-71.300

1

1.3.1

Extra teruggave compensabele btw re-integratie

I

71.300

1

1.3.2

Overgang Presikhaaf naar Scalabor frictiekosten

I

860.000

1

1.9.9

Overgang Presikhaaf naar Scalabor frictiekosten - Algemene reserve

I

-860.000

1

1.3.2

Overgang Presikhaaf naar Scalabor

S

466.300

1

1.9.9

Overgang Presikhaaf naar Scalabor - Algemene reserve

S

-466.300

1

1.4.1

Jeugd individuele voorziening (ZIN)

S

-1.045.000

1

1.9.9

Jeugd individuele voorziening (ZIN) - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

S

1.045.000

1

1.4.1

Gespecialiseerde jeugdhulp landelijke jeugdzorg

S

335.000

1

1.9.9

Gespecialiseerde jeugdhulp landelijke jeugdzorg - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

S

-335.000

1

1.4.1

Gespecialiseerde jeugdhulp landelijke jeugdzorg

I

40.000

1

1.9.9

Gespecialiseerde jeugdhulp landelijke jeugdzorg - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

I

-40.000

1

1.4.1

Vervoersvoorziening Jeugd

S

-40.000

1

1.9.9

Vervoersvoorziening Jeugd - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

S

40.000

1

1.4.1

Vervoersvoorziening Jeugd

I

-20.000

1

1.9.9

Vervoersvoorziening Jeugd - Bestemmingsreserve Sociaal Domein

I

20.000

1

1.4.2

Inkomstenoverdracht v/h Rijk onderwijsbeleid bijgesteld

S

-23.000

1

1.4.2

Inkomstenoverdracht v/h Rijk onderwijsbeleid bijgesteld

S

23.000

1

1.4.2

Papegaai in Haalderen, geen verhuur meer

S

-15.800

1

1.4.2

Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2018

I

-55.000

2

2.1.1

Gemeentelijke mobiliteitsplan extra afschrijving

I

-40.000

3

3.1.2

Doorkomst Nijmeegse 4-daagse

S

-25.000

3

3.1.3

Landschap en cultuurhistorie BOA

S

-37.600

3

3.2.3

Budget overgeboekt naar 3.2.4 ondernemingsloket

S

27.500

3

3.2.4

Budget overgeboekt van 3.2.3 economische stimulering

S

-27.500

4

4.3.3

Reiniging straatmarkten

I

-29.000

5

5.1.1

Vervanging speeltoestellen/ondergrond in Loovelden, Huissen

I

-27.000

5

5.1.1

Vervanging speeltoestellen in Loovelden, bijdrage Bouwfonds

I

10.000

7

7.1.1

Asbestvervuiling overgenomen wegen en wegbermen

I

-41.000

7

7.1.1

Onderhoud openbare ruimte geïntensiveerd

I

-60.000

7

7.1.2

Verbeteren groen- en bomenstructuur Huissen

I

-65.000

7

7.9.9

Onttrekking bestemmingsreserve Groenfonds

I

65.000

7

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

I

59.500

7

7.2.1

Minder storting in voorziening Riolering en waterzuivering

I

-59.500

7

7.2.3

Projecten zwerfafval

I

-94.000

7

7.9.9

Dekking projecten zwerfafval door onttrekking reserve Afvalstoffenheffing

I

94.000

7

7.2.3

Projecten zwerfafval

S

-54.000

7

7.2.3

Dekking projecten d.m.v. subsidie Nedvang

S

54.000

7

7.2.3

Huishoudafval

S

-197.500

7

7.2.3

Huishoudafval

I

-136.000

7

7.2.3

Overige afvalstoffen

I

-18.000

7

7.2.3

Bijstelling opbrengst afvalstoffenheffing

S

85.000

7

7.9.9

Onttrekking bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

S

112.500

7

7.9.9

Onttrekking bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

I

154.000

7

7.3.2

Groen- en reststroken

S

-77.000

77.000

8

8.4.2

Wethouderpensioenen

S

50.000

9

9.1.1

Verhoging subsidiebedrag bibliotheek - dekking budget prijsindexering

I

100.000

9

9.1.1

Personeelslasten als gevolg van CAO-onderhandelingen

S

-55.000

9

9.1.1

Bewustwording AVG

S

-22.000

9

9.1.2

Onttrekking bestemmingsreserve Bedrijfsvoering

S

22.000

9

9.1.1

Aanschaf van e-facturatie

I

-28.000

9

9.1.1

Onttrekking reserve Uitvoering nationaal uitvoeringsplan

I

28.000

9

9.1.1

Digitaliseren van archieven

I

-110.000

9

9.1.1

Onttrekking reserve Documenten en archieven

I

110.000

9

9.1.1

Extra opbrengst precariobelasting

S

-363.300

9

9.2.1

Extra storting meeropbrengst precariobelasting in reserve

S

363.300

9

9.1.1

Gevolgen meicirculaire 2018

I

1.214.000

1

1.9.9

Meicirculaire 2018 - Reservering Sociaal domein

I

-651.000

1

1.2.3

Meicirculaire 2018 - Schulden en armoede

I

-57.000

8

8.4.3

Meicirculaire 2018 - Referendum

I

-16.000

1

1.2.2

Meicirculaire 2018 - Maatschappelijke begeleiding

I

-5.000

1

1.2.4

Meicirculaire 2018 - WMO (huishoudelijke hulp)

I

-97.000

9

9.2.1

Taxaties WOZ-objecten

I

-100.500

9

9.2.1

Taxaties WOZ-objecten

S

-142.500

9

9.2.1

Opbrengst aanmaningen/dwangbevelen

S

60.000

TOTAAL

-2.248.650

2.197.000

SALDO BATEN EN LASTEN

-51.650

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Totaal incidenteel

-687.600

892.300

Totaal structureel

-1.561.050

1.304.700