Mutaties reserves

In dit hoofdstuk zijn de onttrekkingen en stortingen uit de reserves opgenomen.

Onderwerpen

Reserve

Bedrag

1

1.2.4

Wmo Hulp bij huishouden (toelage)

Stimuleren vraag huishoudelijke hulp

70.000

V

1

1.3.2

Overgang Presikhaaf naar Scalabor frictiekosten

Algemene reserve

-860.000

N

1

1.3.2

Overgang Presikhaaf naar Scalabor

Algemene reserve

-466.300

N

1

1.4.1

Jeugdzorg

Sociaal domein

826.000

V

1

1.9.9

Meicirculaire 2018 - Reservering SD

Sociaal domein

-651.000

N

7

7.1.2

Verbetering groen- en bomenstructuur Huissen

Groenfonds

65.000

V

7

7.2.3

Projecten zwerfafval

Afvalstoffenheffing

94.000

V

7

7.2.3

Inzameling/verwerking huishoudelijk afval

Afvalstoffenheffing

266.500

V

9

9.1.1

Aanschaf E-facturatie

Uitvoering nationaal uitvoeringsplan

28.000

V

9

9.1.1

Invoering AVG - interactief programma

Bedrijfsvoering

22.000

V

9

9.1.1

Digitaliseren van archieven

Documenten en archieven

110.000

V

9

9.2.1

Meeropbrengst precariobelasting

Precariobelasting

-363.300

N

Totaal dekking uit reserves

-859.100

(- = Nadeel / + = Voordeel)