Samenvatting

De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2018 tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:

  • Jeugdzorg; € 730.000 nadeel
  • WMO begeleiding; € 96.000 nadeel
  • WMO (oud); € 249.000 nadeel
  • Buigmiddelen; € 135.000 voordeel
  • Onderhouden infrastructuur; € 101.000 nadeel
  • Taxaties WOZ-objecten; € 243.000 nadeel
  • Correcties Scalabor (verrekening via reserve) € 1.326.300 voordeel
  • Gevolgen meicirculaire 2018 € 1.474.000 voordeel
  • Gevolgen huishoudafval (verrekening via reserve) € 266.500 nadeel
  • Digitaliseren van archieven (verrekening via reserve) € 110.000 nadeel

Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage € 1.481.500 onttrokken (voordeel voor de exploitatie) aan de reserves en € 2.340.600 gestort (nadeel voor de exploitatie).

Bij de programma's kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.

Progr. Nr

Programma

Wijziging

1

Deelname aan de samenleving

N

-912.050

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

N

-40.000

3

Bedrijvigheid

N

-62.600

4

Stad, dorp en landschap

N

-29.000

5

Wonen

N

-17.000

6

Klimaat en duurzaamheid

0

7

Beheer en onderhoud

N

-101.000

8

Inwoner en bestuur

V

34.000

9

Financiën

V

1.076.000

Totaal wijzigingen

N

-51.650

(- = Nadeel / + = Voordeel)