7. Beheer en onderhoud

7.1 Onderhoud leefomgeving

Realisatie

Budget

7.1.1 Onderhouden infrastructuur

De geplande actualisatie van het beleidsplan Civieltechnische kunstwerken wordt niet in 2018 afgerond. Inwonerparticipatie en Omgevingswet vragen om een andere inzet van de beschikbare personele capaciteit.

Wegen - € 41.000 nadelig (incidenteel)
Na de ruilverkaveling Overbetuwe Oost zijn diverse wegen en wegbermen in eigendom overgegaan naar de gemeente. In een tweetal wegen in Angeren blijkt nu een asbestvervuiling aanwezig te zijn die de gemeente moet opruimen. In 't Veld gaat het over een wegvak van ongeveer 200 meter lengte, in de Rietkampseweg is een inrit gemaakt met grond die asbest bevat. Geprobeerd wordt om deze kosten te verhalen.

Schoonhouden infrastructuur - € 60.000 nadelig (incidenteel)
Het onderhoud van de openbare ruimte is geïntensiveerd  door meer veeg- en borstelwerkzaamheden uit te voeren.

hallo

7.1.2 Onderhoud groen

Aanschaf maaimachines - investering € 180.000 (zie afzonderlijk beslispunt in raadsvoorstel en -besluit)
Wij hebben besloten maaimachines aan te schaffen om het maaien van gazons in eigen beheer te nemen. Dit zorgt voor een kostenbesparing ten opzichte van uitbesteding van deze werkzaamheden vanaf 2019. Om dit uit te kunnen voeren zijn maaimachines aangeschaft ad € 180.000
Met de aankoop van deze maaimachines wijken wij af van de nota activabeleid en de financiële verordening. Het betreft een nieuwe investering en geen vervanging. Het benodigde bedrag blijft echter wel binnen de bestaande budgettaire ruimte voor het maaien van gazons.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de betreffende investering in maaimachines en daarvoor het krediet € 180.000 beschikbaar te stellen.

Besteding groenfonds in 2018 - budgettair neutraal
Bij de begroting 2017 is eenmalig €150.000 beschikbaar gesteld voor het groenfonds. In 2017 is de eerste €75.000 onttrokken voor het verbeteren van de groen- en bomenstructuur in Huissen, Gendt en Angeren. Door een intensief inwonerparticipatietraject is er maar €10.000 euro in 2017 uitgegeven. In 2018 worden de overige uitgaven ad € 65.000 voor verbetering van de groen- en bomenstructuur in Huissen gedaan. Deze kosten kunnen gedekt worden door onttrekking van € 65.000 uit het Groenfonds.

hallo

7.1.3 Onderhouden gebouwen

hallo

7.2 Schone en veilige leefomgeving

Realisatie

Budget

7.2.1 Waterkwaliteit en waterberging

Riolering en waterzuivering – budgettair neutraal
In het verleden zijn de ramingen (in de begroting) aangesloten met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Lingewaard 2013-2015. Deze ramingen zijn niet meer actueel en worden nu ingetrokken. Hiervoor in de plaats komt de raming gebaseerd op het GRP 2017-2021 en de actualisatie van de opbrengsten rioolheffing.
De herziene calculatie leidt enerzijds tot een voordeel op de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen en anderzijds tot een nadeel in de opbrengsten rioolheffing.
Het saldo van deze bijstellingen ad. € 59.500 (voordelig) komt ten goede aan de “Voorziening riolering en waterzuivering”.
Overigens wordt het GRP Lingewaard 2017-2021 niet één-op-één vertaald in de programmabegroting 2019 en bijbehorende meerjarenperspectief. De ramingen van de kapitaallasten en opbrengsten worden met ingang van 2019 telkens geactualiseerd op basis van de actuele gegevens.

hallo

7.2.2 Bestrijden gladheid

hallo

7.2.3 Huishoudelijk afval

Projecten zwerfafval - budgettair neutraal
De projectkosten voor zwerfafval voor het jaar 2018 bedragen € 148.000 (incidenteel)
Hiervoor voeren we diverse projecten uit:
- Rivierjutters (samen met verenigingen uit de gemeente),
- omgeving sportparken (samen met de sportverenigingen),
- Holle Bolle Gijs (omgeving basisscholen),
- omgeving middelbare scholen (samen met scholen),
- schoonhouden centra dorpen,
- zwerfafval in de wijk (samen met wijkplatforms),
- zwerfvuilbrigades (i.s.m. Landschapsbeheer Gelderland en actieve inwoners)
Dekking van deze kosten vindt plaats door een subsidie van Nedvang zijnde € 54.000. Het restant komt ten laste van de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing zijnde € 94.000.


Huishoudafval - budgettair neutraal
In de raadsvergadering van 21 september 2017 is besloten over de wijzigingen van inzamelsystemen vanaf 2018 en de daaraan verbonden kosten: structureel € 171.500 (incl. amendement) en incidenteel € 50.000. Omdat deze wijzigingen toen niet administratief zijn verwerkt, gebeurt dat nu.

Daarnaast zijn er in 2018 de onderstaande afwijkingen.
Door het grotere volume van de afvalbak (na verwijdering tussenschot) voor GFT-afval stijgt het aanbod. (nadeel € 20.000 structureel)
De kosten voor het verwijderen van de tussenschotten uit de duobak zijn veel te laag ingeschat. De toezegging dat inwoners gratis de grote afvalbak kunnen omwisselen voor een kleinere is niet in de begroting opgenomen. Ruim 10% van de inwoners maakt gebruik van deze mogelijkheid. (nadeel € 61.000 incidenteel).
Met de toename van het aantal (ondergrondse) glascontainers neemt ook het aantal klachten over stank toe. Daarom reinigen we deze containers vaker. (nadeel € 6.000 structureel)
Het inzamelen van PMD met de zakken is efficiënter geworden. Het verwachte voordeel gaat echter teniet omdat er onvoorziene tariefstijgingen zijn: de verwerkingskosten zijn € 75 per ton hoger en inwoners gebruiken veel meer plastic zakken dan begroot (budgettair neutraal).
De bemensing van het inzamelpunt voor oud papier aan de Bloemstraat in Huissen zou gebeuren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Helaas is geen geschikte kandidaat gevonden. De efficiencyverbetering bleef uit. Containers worden nu gedeeltelijk geladen, en dus vaker afgevoerd. De afvoer van de containers is onze contractuele verplichting ten opzichte van de voetbalvereniging. We blijven zoeken naar bemensing (nadeel € 25.000 incidenteel).
Deze extra kosten worden gedekt door de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing .

Overige afvalstoffen - budgettair neutraal
De voorbereiding van het afvalbeleid “Lingewaard Circulair & Duurzaam 2020” gebeurt op basis van onder andere een enquête en een inzamelproef voor GFT onder 100 huishoudens. Deze extra onderzoeken vragen extra kosten in 2018. (Nadeel € 13.000 incidenteel)
De markt voor hergebruik van grondstoffen beweegt en de prijsschommelingen zijn heftig. Dit maakt het lastig om een goed lange termijn beeld te schetsen. De opbrengst voor oud papier daalt terwijl de inkomsten voor ingezameld textiel en AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparatuur) stijgen. (Nadeel € 5.000 incidenteel)
Deze extra lasten worden gedekt door de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing .

Afvalstoffenheffing - budgettair neutraal (structureel)
Volgens de laatste prognose wordt de opbrengst hoger dan geraamd en kan de begrote opbrengst worden verhoogd met € 85.000.
Deze extra opbrengst wordt verrekend met de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.

hallo

7.3 Leefomgeving en inwoners

Realisatie

Budget

7.3.1 Behandelen meldingen

hallo

7.3.2 Adoptie groen door inwoners

Groen- en reststroken - budgettair neutraal
Het project reststroken loopt tot eind 2021.  Na aftrek van de kosten levert het naar verwachting elk jaar een positief resultaat op. Dit resultaat storten we jaarlijks in een fonds voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

hallo