2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.1 Bereikbaarheid

Realisatie

Budget

2.1.1 Aanleg wegen en fietspaden

Gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP) - € 40.000 nadelig (incidenteel)
Binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP) zijn een groot aantal onderwerpen opgenomen welke in de komende jaren uitgevoerd worden. De lasten hiervan worden afgeschreven over meerdere jaren. Er zijn echter twee onderwerpen genoemd, die volgens de nota activabeleid niet mogen worden afgeschreven, maar direct in exploitatie moeten worden genomen. Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een parallelstructuur bij de A15 (€ 25.000) en de aanschaf van snelheidsdisplays (€ 15.000). Binnen het budget Verkeer is met deze lasten geen rekening gehouden.

hallo

2.1.2 Verbeteren doorstroming

hallo

2.1.3 Parkeermogelijkheden

Verkeersplan Centrum-Huissen - Stand van zaken investering
De verkeersmaatregelen voor het autovrij maken van het (winkel)centrum in Huissen en het bevoorradingsverkeer worden op dit moment nog niet uitgevoerd. In overleg met bewoners en ondernemers worden aanpassingen in de maatregelen uitgewerkt die het gestelde doel dienen, nl. het aantrekkelijker maken van het verblijfsgebied. Over de uitwerking wordt tijdig gecommuniceerd met ondernemers en bewoners in het centrum.

Naar verwachting ontstaan door de aanpassingen meerkosten op deze investering. Deze kunnen worden geraamd als de aanpassingen bekend zijn.

hallo

2.2 Veilig en duurzaam verkeer

Realisatie

Budget

2.2.1 Veiligheid wegen en fietspaden

hallo

2.2.2 Verkeersdruk in de kernen

hallo

2.2.3 Veilige schoolomgevingen

hallo

2.2.4 Fietsen en OV-gebruik

hallo