8. Inwoner en bestuur

8.1 Veiligheid

Realisatie

Budget

8.1.1 Brandweerzorg, ambulancezorg  en rampenbestrijding

hallo

8.1.2 Veilige woon- en leefomgeving

De evaluatie van de meerjarige vergunningverlening voor evenementen heeft begin 2018 plaatsgevonden. Uit de evaluatie blijkt dat er naast voordelen ook risico’s zijn. Dit behoeft nadere uitwerking. Bij het besluit tot uitbreiding van de meerjarenvergunning zal hiermee rekening worden gehouden.

hallo

8.1.3 Beperken overlast

hallo

8.2 Communiceren met inwoners

Realisatie

Budget

8.2.1 Interactie met inwoners en andere partners

hallo

8.2.2 Communiceren van besluiten

hallo

8.2.3 Leefbaarheid en wijkplatforms

hallo

8.3 Klantgerichte  dienstverlening

Realisatie

Budget

8.3.1 Kwaliteit van dienstverlening

hallo

8.4 Goed bestuur

Realisatie

Budget

8.4.1 Integriteit bestuur en organisatie

hallo

8.4.2 Publieke verantwoording

Wethouderspensioen - voordeel € 50.000 structureel
Bij de jaarrekening 2017 is de voorziening "Wethouderspensioenen" op peil gebracht. Hierdoor kunnen we met ingang van 2018 alle betalingen dekken uit de voorziening. In de begroting 2018 is dit nog niet verwerkt en ontstaat nu een structureel voordeel.

hallo

8.4.3 Organiseren verkiezingen

hallo

8.4.4 Bestuurlijke samenwerking

De ICT-samenwerking met de gemeente Overbetuwe heeft meer tijd nodig omdat een aantal zaken verder moet worden uitgezocht en afgestemd. Denk hierbij onder andere aan de financiële en personele gevolgen. De besluitvorming over de samenwerking is voorzien in het 4e kwartaal 2018 of het 1e kwartaal 2019.

hallo