Financiële positie

Het saldo van tussentijdse rapportage 2018 vertoont een nadelig saldo van € 51.650.
De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2018 tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:

  • Jeugdzorg; € 730.000 nadeel
  • WMO begeleiding; € 96.000 nadeel
  • WMO (oud); € 249.000 nadeel
  • Buigmiddelen; € 135.000 voordeel
  • Onderhouden infrastructuur; € 101.000 nadeel
  • Taxaties WOZ-objecten; € 243.000 nadeel
  • Correcties Scalabor (verrekening via reserve) € 1.326.300 voordeel
  • Gevolgen meicirculaire 2018 € 1.474.000 voordeel
  • Gevolgen huishoudafval (verrekening via reserve) € 266.500 nadeel
  • Digitaliseren van archieven (verrekening via reserve) € 110.000 nadeel

Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage € 1.481.500 onttrokken (voordeel voor de exploitatie) aan de reserves en € 2.340.600 gestort (nadeel voor de exploitatie).

Bij de programma's kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.

In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties gerecapituleerd.

Saldo begroting 2018, besluit 14-11-2017

V

7.809

Gevolgen septembercirculaire 2017, besluit 14-11-2017

V

191.000

Extra budget rekenkamercommissie, besluit 01-02-2018

N

-10.000

ODRA, besluit 08-03-2018

N

-45.365

Saldo begroting 2018

V

143.444

Bijstelling i.v.m. tussentijdse rapportage 2018

N

-51.650

Totaal begroting inclusief bijstelling turap 2018

V

91.794

(- = Nadeel / + = Voordeel)