1. Deelname aan de samenleving

1.1 Deelname en ontmoeting

Realisatie

Budget

1.1.1 Sporten en bewegen

Gymzaal Nijmeegsestraat, Gendt - € 34.800 nadeel (incidenteel), € 13.200 nadeel (structureel)
Bij besluitvorming over de overdracht van het beheer van de gymzaal aan de Nijmeegsestraat te Gendt is afgesproken dat de gehele sportinventaris wordt vervangen. Deze lasten waren niet geraamd en leiden daarom tot een aanvullende last ter grootte van € 34.800.
Deze overdracht van beheer gymzaal betekent in de praktijk dat een aantal posten gaan vervallen en een aantal nieuwe posten gaan ontstaan. Vanaf 2019 wordt er rekening mee gehouden met een structurele verhoging van het budget van € 19.740. Echter dit gaat in per 1 mei 2018 en is het bedrag voor 2018 € 13.200.

hallo

1.1.2 Kunst en cultuur

Bibliotheken - € 14.000 nadeel (structureel)
Bij de begroting 2018 is verzuimd om de overeengekomen indexering van de subsidie mee te nemen in het benodigde budget. Voor de begroting 2019 en verdere jaren wordt dit eveneens aangepast.

Waarderingssubsidies - € 30.000 nadeel (incidenteel)
Aangezien er nog geen subsidieplafond bestaat voor waarderingssubsidies zal naar verwachting € 30.000 extra nodig zijn om de verzoeken te kunnen honoreren. De beheersmaatregel is dat vanaf 2019 wordt voorgesteld om een subsidieplafond in te stellen. Dit subsidieplafond dient ingesteld te zijn voor aanvang dienstjaar.

hallo

1.1.3 Subsidies en accommodaties

Dorpshuizen - € 43.000 nadeel (incidenteel)
Er is een huurder vertrokken bij het Kulturhus Angeren, hetgeen leidt tot een lagere huuropbrengst voor de gemeente. We zijn in gesprek met een potentiële huurder. Het zal lastig worden om hier een nieuwe huurder voor te vinden gezien de specifieke inrichting van deze ruimte.

Renovatie SCC de Kinkel - € 28.250 nadeel (structureel)
Voor de renovatie van De Kinkel is enige jaren geleden een krediet beschikbaar gesteld. Dit krediet was toereikend. Voor de dekking van de kapitaallasten is een bestemmingsreserve gevormd.
Het nadeel van € 28.250 dat wij nu melden betreft een budgetwijziging van technische aard. Omdat in 2015 en 2016 nog geen rekening kon worden gehouden met verwachte baten met betrekking tot de renovatie, zijn te hoge bedragen uit de bestemmingsreserve gehaald ter dekking van op dat moment nog hogere kapitaallasten. Deze te hoge onttrekking is structureel in de begroting opgenomen. Dit wordt nu gecorrigeerd.  De lagere kapitaallasten zijn wel verwerkt in de begroting.

Stadhues, Huissen - nieuwe investering incidenteel € 120.000, ná aftrek bijdrage € 60.000  (zie afzonderlijk beslispunt in raadsvoorstel en -besluit)
Aan de omwonenden van het Convent aan de Vierakkerstraat is door gemeente en Waardwonen toegezegd dat eind 2018 een privacy scherm wordt geplaatst. Gezien de bepalingen in het Bouwbesluit is de oorspronkelijk geplande afscheiding met bomen geen optie vanwege de negatieve invloed op de daglichttoetreding voor de appartementen.Voor een goede privacybescherming is een schermconstructie met lamellen ontwikkeld waarbij licht wordt doorgelaten.De kosten voor een dergelijk scherm ad € 120.000 incl BTW worden gedeeld door Waardwonen en gemeente. De verwachte bijdrage van de gemeente is daarmee € 60.000 incl BTW.

hallo

1.2 Zelfredzaamheid

Realisatie

Budget

1.2.1 Gezondheid

Publieke gezondheid - € 87.000 voordeel (incidenteel)
Jeugdgezondheid - € 46.000 voordeel (incidenteel)
De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft over boekjaar 2017 een voordelig resultaat behaald. Bij de resultaatbestemming van de VGGM wordt voorgesteld om dit voordeel ten gunste van de deelnemende gemeenten te laten komen. Besluitvorming heeft plaats gevonden op 4 juli 2018 door het Algemeen bestuur van de VGGM.

hallo

1.2.2 Kwetsbare inwoners

hallo

1.2.3 Uitkeringen

BUIG middelen - € 135.000 voordeel (incidenteel)
Ten opzichte van het voorlopige rijksbudget 2018, dat in september 2017 is vastgesteld, is het landelijk aantal uitkeringen op 31 december 2017 gestegen. Deze stijging leidt tot een bijstelling van het voorlopige rijksbudget 2018. Het rijksbudget 2018 (definitief in september 2018) is nu voorlopig vastgesteld op € 8.132.573. Op grond van de huidige raming van de kosten wordt een voordeel verwacht van € 386.000 ten opzichte van het rijksbudget. In de begroting is al rekening gehouden met een voordeel van € 251.000. We melden nu een extra voordeel van € 135.000.
Ondanks de verwachting dat het aantal uitkeringen Participatiewet in 2018 licht blijft stijgen, zal het budget vanuit het Rijk voldoende zijn.
De stijging van het aantal uitkeringen wordt vooral veroorzaakt doordat de uitstroom naar een (volledige) baan geen gelijke tred houdt met de instroom van nieuwe klanten.
Slechts weinig nieuwe klanten zijn al “ jobfit “ of op korte termijn “jobfit” te maken. Jobfit wil zeggen dat iemand basale werknemersvaardigheden heeft, emotioneel/sociaal stabiel is en om die reden naar werk bemiddeld kan worden.
Om onterechte instroom in de bijstand te voorkomen, wordt de aanvraag van potentiële nieuwe klanten onverminderd kritisch beoordeeld.


Uitgaven bijzondere bijstand - € 90.000 nadeel (structureel)
Vanaf 2015 stijgen de kosten van bijzondere bijstand. Dit betreft vooral de kosten van woninginrichting, bewindvoering (gevolg van economische crisis) en aanvullende bijstand voor personen jonger dan 21 jaar.
De stijgende kosten voor uitgaven van inrichtingskosten werden in 2016 en 2017 nog gedekt door extra middelen van het rijk. Vanaf 2018 is deze extra bijdrage vervallen en zien we gelijktijdig een mindere daling van de uitgaven.
De kosten van aanvullende bijstand stijgen doordat het aantal jonge alleenstaande statushouders is toegenomen. Betaalden we in 2015 nog aan 4 jongeren een uitkering, in 2018 zijn dat er al 15.
In 2018 bedragen de kosten op basis van de uitgaven over de eerste 5 maanden € 90.000 meer dan begroot. Dit kostenniveau verwachten we ook voor de komende jaren.

Bijzondere bijstand - € 160.000 voordeel (structureel)
In de Kadernota 2018 werd ervan uit gegaan dat de bijdrage van het Rijk ter compensatie van de gestegen kosten aan bijzondere bijstand t.b.v. statushouders, structureel zou zijn. Medio november 2017 werd duidelijk dat dit niet het geval is. Vanaf 2018 wordt er geen extra budget door het Rijk beschikbaar gesteld. Het budget bijzondere bijstand dient met € 160.000 verlaagd te worden. Het budget van de algemene uitkering wordt met datzelfde bedrag verlaagd en is verwerkt in de afwijking bij 9.1.1 inzake de meicirculaire 2018.

Premies collectiviteitsverzekering - € 27.000 nadeel (structureel)
Door een stijging van de premies voor de collectiviteitsverzekering en een toename van het aantal deelnemers gedurende de afgelopen jaren, zijn de kosten vanaf 2015 gestegen van € 93.000 naar € 120.000 in 2018. Omdat de kosten waarschijnlijk de komende jaren niet zullen dalen, is een structurele stijging van de begrote uitgaven vanaf 2018 noodzakelijk.

hallo

1.2.4 Voorzieningen Wmo

Wmo Hulp bij Huishouden (toelage) - budgettair neutraal
Het rijk stelt vanaf 2018 structureel € 237.000 beschikbaar aan extra middelen voor huishoudelijke hulp in de vorm van een toelage voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp en het behoud van banen in de thuiszorg; in 2017 was nog € 327.000 beschikbaar. Het betreft een regeling waarbij de aanbieders de toegang vormen. We verwachten structureel een overschrijding van € 70.000 op dit onderdeel. Deze hogere lasten kunnen voorlopig worden gedekt uit de bestemmingsreserve "Stimuleren vraag huishoudelijke hulp".
Momenteel wordt onderzocht of de Huishoudelijke hulp toelage met ingang van 2019 opgeheven kan worden. Zo ja, dan kunnen de vrijvallende middelen toegevoegd worden aan de Hulp bij huishouden.

Wmo hulpmiddelen woningaanpassingen - € 50.000 voordeel (incidenteel)
Het budget woningaanpassingen is vraagafhankelijk. Wij verwachten voor 2018 een onderschrijding van de kosten met € 50.000 als gevolg van een gering aantal aanvragen voor dure woningaanpassingen (duurder dan € 20.000).


Vervoer BVO DRAN - 85.000 nadeel (structureel)
De vervoerskosten BVO Dran zijn voor de WMO begeleiding en de WMO cliënten met collectief vraagafhankelijk vervoer. Nu is er verschuiving van kosten routevervoer (WMO-begeleiding) naar vraagafhankelijk vervoer. Deze verschuiving bedraagt in totaal € 144.000 (budgettair neutraal). Hierdoor ontstaat er bij WMO "oud" een nadeel en bij WMO begeleiding een voordeel. Omdat bij WMO begeleiding een voordeel ontstaat wordt dit voordeel gestort in de reserve sociaal domein.
Daarnaast verwachten wij extra kosten bij vraagafhankelijk vervoer van in totaal € 85.000. Oorzaken zijn vooral de marktwerking (hogere tarieven), een lagere eigen bijdrage van de gebruikers en de kosten van de aanbesteding (door over te gaan naar een nieuw systeem: Avan). Daarnaast is de opbrengst van de subsidie vanuit de provincie beduidend lager.
Op dit moment wordt in samenwerking met BVO/Dran en de regiogemeenten gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze kosten terug te dringen. Ook lokaal kunnen we maatregelen nemen. Als voorbeeld is te noemen het omzetten van personen die in het dure vraagafhankelijk vervoer zitten naar routevervoer.  Dit wordt nog onderzocht.

Wmo Beschermd wonen - LVB (Licht verstandelijk beperkten)-  Budgetneutraal (€ 163.000 structureel nadeel. Dekking via meicirculaire 2018/reserve sociaal domein, zie programma 9)
Via de septembercirculaire 2016 zijn middelen ontvangen voor LVB. Het budget tijdelijk verblijf LVB-doelgroep 2017 bedroeg voor Lingewaard afgerond € 163.000. Deze middelen hadden in de begroting bestemd moeten worden voor dit doel, maar dit is ten onrechte niet gebeurd. Deze middelen zijn wel beschikbaar gebleven voor het sociaal domein maar zijn verrekend met negatieve effecten in de WMO. In 2017 hebben de regiogemeenten (uitgezonderd Renkum en Wageningen) besloten om de LVB-middelen te bundelen en regionaal beschikbaar te stellen aan de centrumgemeente Arnhem. Dit zal ook in 2018 het geval zijn.
Het is noodzakelijk om dit bedrag voor dit doel te bestemmen en dit zal ook meegenomen worden in de begroting 2019 en verder.

Begeleiding Wmo Individuele voorzieningen - Budgetneutraal (€ 77.000 structureel nadeel. Dekking via meicirculaire 2018/reserve sociaal domein, zie programma 9)
Voor de levering van Wmo begeleiding zorg in natura is in 2018 een budget van € 2.268.382 beschikbaar. De kosten 2018 worden op basis van een eerste prognose geraamd op € 2.346.000. Deze liggen in lijn met de kosten 2017 € 2.307.000 als deze worden vermeerderd met de per 2018 overeengekomen prijsindexering van 2,68% waar nog rekening mee gehouden is in de begroting 2018. In dit bedrag is een aanvullende subsidie voor 2018 van € 41.800 voor Rijnstad opgenomen voor uitbreiding van uren maatschappelijk werk.

hallo

1.3 Iedereen die kan werken, is aan de slag

Realisatie

Budget

1.3.1 Re-integratie en scholing

BTW terugvordering re-integratie budgetten - budgettair neutraal
Na intern onderzoek en afspraken met de belastingdienst hebben we over de jaren 2013 t/m 2016 extra gelden terug ontvangen over de door ons betaalde BTW over de re-integratiebudgetten van in totaal € 71.300. Dit bedrag willen we nog in 2018 inzetten om een plan van aanpak op te stellen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of complexe problematiek te betrekken bij  de samenleving. Deze doelgroep wordt nu niet bereikt in onze communicatie. De huidige economische situatie biedt goede kansen voor activering en participatie. Dit plan van aanpak resulteert er in dat wij samen met onze partners (werkgevers, sociale partners) inwoners activeren die al geruime tijd in onze bestanden zitten maar nu nog niet in een actief traject zitten.

hallo

1.3.2 Werkgelegenheid

Sociale Werkvoorziening (Scalabor) - budgettair neutraal
In de begroting 2018 zijn we ervan uitgegaan dat ons aandeel in de frictiekosten i.v.m. de overgang van de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening van Presikhaaf Bedrijven naar Scalabor in datzelfde jaar plaatsvindt. Dit hebben wij echter al in de Jaarrekening 2017 verwerkt en de daarbij horende bijdrage uit de Algemene Reserve. Om die reden kunnen we deze bijdrage nu met € 860.000 verlagen en met hetzelfde bedrag de onttrekking uit de Algemene Reserve.
Daarnaast hebben wij in 2018 de gevolgen van de overgang naar Scalabor bruto verwerkt en naar nu blijkt kan dat netto gebeuren. Dat houdt een verlaging van kosten in van € 466.300 en met hetzelfde bedrag een verlaging van de onttrekking uit de Algemene Reserve. Totale correctie bedraagt dus € 1.326.300.

hallo

1.4 Talenten ontwikkelen

Realisatie

Budget

1.4.1 Voorzieningen jeugd

Jeugdhulp (ZIN) Individuele voorzieningen - Budgetneutraal (€ 1.045.000 structureel nadeel. Dekking via meicirculaire 2018/reserve sociaal domein, zie programma 9)
De kosten van regionaal gecontracteerde jeugdzorg in natura 2018 zullen hoger uitvallen dan begroot. Hierin is een verschuiving van € 335.000 opgenomen van voorheen gecontracteerde landelijke zorgproducten naar regionaal gecontracteerde zorg bij één zorgaanbieder. Het budget is in 2018 niet aangepast voor prijsindexering, terwijl de producten contractueel zijn geïndexeerd met 2,68%. Met drie zorgaanbieders is voor 2018 een lumpsumfinanciering voor de beschikbaarheid van een crisisdienst/Intensief behandelcentrum met daarnaast een transformatie-opdracht afgesproken. In voorgaande jaren was deze financiering van toepassing op één aanbieder. Deze kosten zijn hierdoor met € 78.300 gestegen.
Op basis van recente informatie van verschillende zorgaanbieders blijkt dat de kosten nog verder zullen stijgen.
We zijn in gesprek met de zorgaanbieders om intern te komen tot een grondige analyse van de verwachte kostenstijging enerzijds en de inventarisatie van mogelijke beheersmaatregelen om de overschrijding in te perken anderzijds. Hierbij denken we aan het vaker om tafel gaan met instanties die 24-uurszorg leveren om de trajecten te evalueren en eerdere afschaling in beeld te brengen.

Gespecialiseerde jeugdhulp Landelijke jeugdzorg - Budgetneutraal (€ 375.000 structureel en incidenteel. Dekking via meicirculaire 2018/reserve sociaal domein, zie programma 9)
De kosten van Landelijke jeugdzorg zullen in 2018 dalen ten opzichte van 2017. Eén aanbieder die in 2017 zorg leverde onder landelijke producten heeft vanaf 2018 deze zorg regionaal gecontracteerd. De kosten (€ 335.000) worden nu verantwoord op product Jeugdhulp (ZIN) - Individuele voorzieningen. Tevens worden de kosten op basis van medio mei 2018 afgegeven indicaties lager ingeschat (voordeel € 40.000).

Vervoersvoorziening Jeugd - Budgetneutraal (€ 40.000 structureel en € 20.000 incidenteel nadeel. Dekking via meicirculaire 2018/reserve sociaal domein, zie programma 9)
Uit de informatie over de eerste vier maanden van 2018 is gebleken dat de kosten fors meer stijgen dan begroot was. De aantallen waar vanuit gegaan was in de begroting blijken fors hoger. In begroting zijn we uitgegaan van het budget 24.000. De verwachting is dat we uitkomen op € 84.000. Uiteraard gaan we onderzoeken of deze stijging bijgestuurd kan worden en zullen passende beheersmaatregelen genomen worden. Hierbij denken we onder andere aan nog meer lokale voorzieningen.

hallo

1.4.2 Opleiding en educatie

Renovatie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen - Stand van zaken investering
Het gerenoveerde scholencomplex aan het Ot en Sienpad wordt m.i.v. het schooljaar 2018-2019 volledig in gebruik genomen.
Doordat een deel van het gebouw is gesloopt, is een deel van het terrein grenzend aan het Ot en Sienpad braak komen te liggen. Dit in combinatie met de verkeers-/parkeerproblematiek die al jaren aan het Ot en Sienpad is, is reden om het Ot en Sienpad anders in te richten. Dit moet om gevaarlijke situaties te voorkomen op korte termijn gebeuren. Er maken dagelijks bijna 600 leerlingen en vele ouders gebruik van deze voorziening. De kosten voor de renovatie van het Ot en Sienpad worden geraamd op € 200.000.
Aangezien deze kosten vooral moeten worden gemaakt voor de kindveiligheid hebben wij besloten de werkzaamheden z.s.m. uit te voeren. Voor de dekking van de kosten zal i.v.m. de directe relatie met het onderwijscomplex worden beschikt over het door uw raad in 2018 beschikbaar gestelde krediet van € 3,5 miljoen voor de onderwijshuisvesting. Door de beschikking worden andere onderwijshuisvestingsprojecten niet geblokkeerd.


Onderwijsbeleid - budgettair neutraal
Als gevolg van een herverdeling van het budget onderwijs achterstandenbeleid op rijksniveau wordt in 2018 € 23.000 meer ontvangen. Al jaren is er veel minder geld gegaan naar de kleinere gemeenten en bijna alles naar de g37. De middelen moeten besteed worden aan een uitbreiding van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) : peuters met een risico op een achterstand leren dan spelenderwijs de Nederlandse taal op de kinderopvang. Door meer geld beschikbaar te stellen, wil het kabinet het aanbod voor peuters uitbreiden van 10 naar 16 uur per week en de kwaliteit verhogen. In onze gemeente was het al 12 uur, maar gaat het naar 16 uur, waardoor het ons per kindplaats meer geld gaat kosten.

Kinderdagverblijven - € 15.800 nadeel (structureel)
De locatie van De Papegaai in Haalderen wordt niet meer verhuurd, waardoor deze huurinkomsten (die via de kinderopvang bij de gemeente binnen komen) er nu niet meer zijn. Wij verwachten geen nieuwe huurder.

Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2018 - € 55.000 nadeel (incidenteel)
Door de gemeenteraad is in januari 2018 de 'Stand van zaken notitie voor de onderwijshuisvesting' ter kennisname aangenomen. Daarbij is aan de gemeenteraad aangegeven dat deze notitie zal worden gebruikt als één van de onderleggers voor het op te stellen Integraal Huisvesting Plan Onderwijs. Om de uitgangspunten, zowel gebouw technisch als financieel, goed duidelijk te krijgen en tot een gedragen document te komen is het noodzakelijk een brede scan te laten opstellen van alle schoolgebouwen en een externe procesbegeleider in te schakelen. De kosten hiervan bedragen € 55.000. Deze kosten komen ten laste van het in de Programmabegroting 2018 opgenomen investeringsbedrag van € 3,5 miljoen.
Deze kosten mogen niet geactiveerd worden, maar komen ten laste van de exploitatie 2018.
Het totale investeringsbedrag wordt met € 55.000 verlaagd tot € 3.445.000. De kapitaallasten die vanaf 2020 zijn begroot worden hierop aangepast.

hallo